Vi er ved at bygge siden om, hvorfor der kan opstå fejl. Har du spørgsmål, kan du altid ringe på 40921434 eller maile til: info@eventbooth.dk

Handelsbetingelser

Generelt hos Eventbooth.dk
Hjemmesiden Eventbooth.dk drives af 2nd Chance ApS, CVR-nr.: 38213679, Frederiksgade 7, tlf.: 40 92 14 34, e-mail:
info@eventbooth.dk
Nærværende handelsbetingelser er gældende for alle bestillinger fra Eventbooth.dk, herunder levering af billeder og udstyr bestilt gennem www.Eventbooth.dk, medmindre andet er aftalt med og skriftligt bekræftet af Eventbooth.dk.
De til enhver tid gældende handelsbetingelser findes på eventbooth.dk
Der tages forbehold for at foretage rettelser heri.

Aftaleindgåelse
Ved accept af nærværende handelsbetingelser erklærer du, at have læst og forstået betingelserne.
Du accepterer samtidig, at fremtidig korrespondance gennem aftaleforholdet kan ske via e-mail.

Varen
Eventbooth.dk leverer billeder fra dit arrangement taget med særligt Eventbooth-udstyr, som leveres til dig forud for dit arrangement.
Leverancen omfatter den vare, der er anført på den fremsendte ordrebekræftelse. Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, leveres billeder i original, farverne sort og hvid samt andre filter.
Der kan tages op til 5.000 billeder pr. arrangement uden wifi opkobling.
Billederne leveres til dig senest 5 arbejdsdage efter Eventbooth.dk har modtaget udstyret retur, jf. punkt 7. Billederne leveres på et download link, som er tilgængeligt i 30 dage. Eventbooth-udstyret erstatter ikke en fotograf, men er et sjovt og underholdende twist, Da der er store forskelle på lysforhold mv. alt efter tidspunkt på dagen og stedet, hvor arrangementet afholdes, gives der ingen garanti for kvaliteten af billederne.
Ophavsret – overgår rettighederne til billederne til kunden såfremt andet skriftligt er aftalt

Ordrebekræftelse
Du foretager bestilling via hjemmesiden www.Eventbooth.dk eller ved fremsendelse af e-mail til info@eventbooth.dk

På baggrund af din ordre fremsender Eventbooth.dk en skriftlig ordrebekræftelse pr. e-mail. Eventuelle ændringer til ordrebekræftelsen skal være indgivet skriftlig til info@eventbooth.dk senest 5 arbejdsdage fra ordrebekræftelsens dato - dog senest 14 arbejdsdage inden arrangementet - ellers er ordrebekræftelsen bindende og endelig. Modtager du ikke en ordrebekræftelse inden for 1 dage, skal du straks kontakte Eventbooth.dk på info@eventbooth.dk
Eventbooth.dk kan annullere en ordre, hvis det ikke er muligt at levere det bestilte udstyr. Du vil blive underrettet hurtigst muligt herom, ligesom enhver betaling på betalingskort vil blive annulleret/returneret.

Betalingsbetingelser
Priser for digitale billeder, herunder levering af udstyr fremgår af Eventbooth.dk. Alle priser er inklusiv moms, levering og returnering. Dette gælder ikke ved bestillinger udenfor Storkøbenhavn/København, der aftales dette via.
Info@eventbooth.dk
Ved bestilling via Eventbooth.dk sker betaling online med dankort, mobile Pay eller Visa. Betalingen trækkes ved booking af udstyr forud for arrangementet.
Ved bestilling via e-mail skal betaling til Eventbooth.dk ske via faktura eller mobile Pay.
Ved forsinket betaling opkræves, ud over det forfaldne beløb, et gebyr.

Levering af udstyr og ansvar herfor
Udstyr leveres i en kompakt pakket kuffert og består af skærm, lampe, strømkabel og stativ.
Eventbooth.dk afsender udstyret til arrangementet på dagen der er aftalt via e-mail.
Lejer underskriver modtagelsen, når udstyret er modtaget.
Eventbooth bliver sat op for dig. Du får også et telefon nummer udleveret, hvis der opstår udfordringer.
Modtager du mod forventning ikke udstyret til den aftalte dato, godtgøres du ordrens fulde beløb, jf. Ordrebekræftelsen.

Returnering af udstyr
Udstyr skal afleveres i samme stand, som det er modtaget.

Ved for sen aflevering, vil der blive faktureret dagspris pr. påbegyndt overskreden døgn, svarende til kr. 500 pr. døgn. Udstyret skal altid returneres rengjort og ubeskadiget 

Ansvar for udstyr
Udstyret leveres på dit ansvar og risiko fra udstyrets modtagelse til udstyret er returneret og modtaget af Eventbooth.dk, jf. pkt. 7. Leveret udstyr skal altid behandles omhyggeligt.
Du er ansvarlig for korrekt anvendelse og opbevaring af det leverede udstyr.
Det er ikke tilladt at videreudleje eller låne udstyret ud, ligesom udstyret ikke må ikke overdrages til andre end Eventbooth.dk
 

Mangler ved udstyret
Du er forpligtet til straks efter modtagelsen af udstyret, at foretage kontrol heraf.
Såfremt der konstateres fejl eller mangler ved det leverede udstyr, skal Eventbooth.dk straks kontaktes, således at afhjælpning kan finde sted.
Efter Eventbooth.dk’ konstatering af fejl eller mangler påbegyndes udbedringen uden unødigt ophold. Fejlbehæftede produkter udskiftes ved ombytning for Eventbooth.dk regning. Dette gælder dog ikke, såfremt fejlen skyldes din misligholdelse eller grov uagtsomhed. I disse tilfælde sker udskiftning for din regning.

Skader på udstyret
Såfremt du beskadiger det leverede udstyr, betaler du en selvrisiko i henhold til nedenstående:

Skade på

Selvrisiko

Skærm

Kr. 1.999

Lampe

Kr. 999

Stativ

Kr. 999

Kuffert

Kr. 999

Bortkommer eller totalskades udstyret i din besiddelse, opkræves du et beløb svarende til værdien heraf i alt kr. 9.999 til erstatning herfor.

Afbestilling
Ønsker du at annullere eller ændre en ordre, skal dette ske skriftligt pr. e-mail til info@eventbooth.dk og senest 30 arbejdsdage inden datoen for arrangementet, således at photobooth udstyret endnu ikke er afsendt fra lageret. Er udstyret afsendt fra lageret, kan ordren ikke annulleres.

Ved annullering betales 50 % af lejebeløbet til Eventbooth.dk

Fortrydelsesret
Eventbooth.dk leverer billeder til individuelle arrangementer med en forskellig personkreds, og der er dermed tale om levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer og som har fået et tydeligt personlig præg og som dermed er undtaget fra forbrugeraftalelovens bestemmelser om fortrydelse, jf. lovens § 18, stk. 2, nr. 3. Du kan derfor ikke fortryde dit køb på Eventbooth.dk

Datapolitik
Ved accept af nærværende leje- og leveringsbetingelser accepterer du samtidig Eventbooth.dk datapolitik, som er tilgængelige på Eventbooth.dk.

Klage og tvister
Hvis du som forbruger vil klage over Eventbooth.dk eller vores produkter, bedes du i første omgang sende en mail til info@eventbooth.dk. Hvis din klage afvises har du mulighed for at indbringe denne for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klagesager i Forbrugerklagenævnet skal først igennem Center for Klageløsninger.

Yderligere information kan du kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på telefon nr.: 41 71 50 00.

Tvister mellem dig og Eventbooth.dk afgøres efter dansk ret og kan alene indbringes for danske domstole.